::โรงเรียนมหาวิชานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
http://www.mwk2556.ac.th
เมนูหลัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
เว็บไซต์อื่นๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
e-Learning

facebook


  

ชื่อ : นายกษม บุญบรรจง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุรเดช บุญไชโย
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2260294

ชื่อ : นางโศภิณ ใจปันทา
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043-777677

ชื่อ : นายจักรชัย โคตรดี
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 086-8577275

ชื่อ : นางชลลดา คูตระกูล
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0133678

ชื่อ : นางณัฐสุดา คิดไร
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7294386

ชื่อ : นางวัชรี ไกรการ
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอานนท์ โอนนอก
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางขวัญใจ สายสุวรรณ
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0614365

ชื่อ : นางสายพิน เหลืองวิริยะสิริ
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 086-62202833

ชื่อ : นางสาวเครือวัลย์ ไวแสง
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9943576

ชื่อ : นางสาวนิสากรณ์ ภวภูตานนท์
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9679629

ชื่อ : ว่าที่ ร.ต กรศักดิ์ เหรีญทอง
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 080-3157327
 

ชื่อ : นางกอบทอง ตันบุญต่อ
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 087-2198349

ชื่อ : นางเครือวัลย์ แก้วอาษา
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 089-2749230

ชื่อ : นางบรรจบ มะหัด
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9419624

ชื่อ : นางโศภิณ ใจปันทา
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043-777677

ชื่อ : นางสำเนา อินทรักษ์
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043-722713

ชื่อ : นายสุเชฏฐ์ อ่อนสมบัติ
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0895691941

ชื่อ : นายอัมพร พินทะปะกัง
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 087-2372717
 

ชื่อ : นางประภัสสร สิห์เหิร
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043-725643

ชื่อ : นางรมิดา ศรีคุ้มเก่า
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางวรนุช ราคายิ่ง
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7638188

ชื่อ : นางเสาวคนธ์ วิเชียรสาร
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043-711777

ชื่อ : นางฉวีวรรณ ปะทิเก
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7143602

ชื่อ : นางดาหวัน ชินณะวงศ์
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2210047

ชื่อ : นางปรัชญาพร ดวงชาทม
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2617497

ชื่อ : นายสุทิศ ชินณะวงศ์
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 089-1871800

ชื่อ : นางอำไพ ผาจันทา
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 089-2760001

ชื่อ : นายครองทรัพย์ สายสุวรรณ
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5700789

ชื่อ : นายจักรชัย โคตรดี
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 086-8577275

ชื่อ : นายประภาส เขตบุรี
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9746923

ชื่อ : นางนิรมล สุวรรณมูล
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2336758

ชื่อ : นายอนุชงค์ นาคสมบูรณ์
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4162171

ชื่อ : นางฐิติกาญจน์ จันทรสมบัติ
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0133374

ชื่อ : นางธนัญญพร อุดมสุข
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043-712106

ชื่อ : นางพรรณทิพา ประจวบแท่น
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 089-1866788

ชื่อ : นางสุรางค์ พันธุ์มณี
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 081-3804023

ชื่อ : นายสุนทร ทองเปาว์
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 084-0308822
 

ชื่อ : นายไพโรจน์ นรินทร์รัมย์
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสายทอง อรรถโยโค
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2288391

ชื่อ : นางสุนันทา พลมา
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0133168

ชื่อ : นางจันทนา แรมจบก
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2288391

ชื่อ :
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
 

ชื่อ :
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ :
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายโกศล รัชสมบัติ
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5738876

ชื่อ : นายนิคม ชิณช้าง
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0581132

ชื่อ : นายไพรัตน์ ไชยสมคุณ
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7120171

ชื่อ : นายสมพงษ์ ปัดถาเดช
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0001318

ชื่อ : นายสมศักดิ์ จันทร์ลา
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 086-8515626

ชื่อ : นายสมศักดิ์ อุปรีศรี
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 084-4189590

ชื่อ : นายสวัสดิ์ อุปรีศรี
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 089-2789542

ชื่อ : นายสำราญ จันทพิมพ์
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 083-3627274